Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Sysselmannen vil stoppe boligbygging på Skjæringa

Her, ved foten av Skjæringa, ønsker Longyearbyen lokalstyre og politikerne å bygge nye boliger som erstatning for de som må flyttes fra i Lia. Sysselmannen og Riksantikvaren mener et boligfelt her vil forringe Skjæringas historiske verdi. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Sysselmannen vil stoppe boligbygging på Skjæringa

Også Riksantikvaren vurderer å sette ned foten.

Tekst:

Publisert:

Hvordan Longyearbyen skal se ut i fremtiden er en sak som engasjerer. Hele 68 innspill har kommet til arealplanforslaget som har vært på høring.

– Vi er veldig fornøyd med innspillene. Dette er en stor plan med mange detaljer. Vi er avhengige av at de som bor i byen korrigerer feil og sier hva de ønsker seg, sier Linn Tautra Grønseth som er enhetsleder for plan og utvikling i Longyearbyen lokalstyre (LL).

Mange har ønsker når det gjelder blant annet fjordstien, kafeer, gallerier, hundegårder og nye boliger. Ikke alle stemmer overens med arealplanforslaget.

Se bildet større

Enhetsleder Linn Tautra Grønseth i LL legger planer for framtidas Longyearby.

Skjæringa opphøyet

I forrige uke skrev Svalbardposten at politikerne i Teknisk utvalg (Tu) bestemte at arbeidet med en delplan for Skjæringa øst skal settes i gang før arealplanen er godkjent. De nye boligene skal erstatte boliger som må fraflyttes i Lia på grunn av skredfaren. 23 boliger ble ødelagt av skredet som gikk i desember i fjor. Trolig må flere flytte på grunn av skredfaren.

I sine høringsuttalelser til arealplanforslaget varsler både Sysselmannen og Riksantikvaren innsigelse mot boligområdet.

Riksantikvaren skriver at det nye byggefeltet er sensitivt med hensyn til Skjæringas historiske miljø og symbolverdi. «Skjæringas fremtoning i terrenget og i bybildet som en noe opphøyet og adskilt enhet bør ikke forstyrres av ny bebyggelse langs foten.»

Kulturminnemyndigheten ber om at Skjæringa øst settes langt ned på listen over utbyggingsplaner og at alle andre muligheter for å dekke byens boligbehov utredes først. Dersom det blir vurdert å ta området i bruk, varsler de mulig innsigelse til delplanen, om ikke kulturminnene blir sikret godt nok.

Ønsker boligoversikt

Sysselmannen er enig med Riksantikvaren. Også de vurderer å sette en stopper for delplanen, dersom ikke LL kan vise til utredninger som konkluderer med tungtveiende samfunnsmessige argumenter for å bygge ut akkurat der. De ber om en oversikt over boligbehovet i byen. I tillegg ønsker de analyser som viser hvor mange boliger som kan etableres innenfor de ulike boligområdene arealplanen foreslår, og i hvilken rekkefølge de skal bygges ut. Det skal de få.

– Vi jobber for å få en oversikt over alle eksisterende boliger, med enkel tilstandsbeskrivelse og eierforhold. NVE har sagt at noen hus må saneres, men vi vet ikke hvor mange, sier Grønseth.

Se bildet større

Noe av bebyggelsen i Lia må trolig saneres grunnet skredfare. Longyearbyen lokalstyre avventer rapport fra NVE. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Hun legger til at LL som planmyndighet er ansvarlig for å legge til rette for at folk har en trygg bolig. De føler ansvar for å starte arbeidet med boligplanlegging i påvente av NVE sin rapport.

– Det er viktig å ha en plan klar for Skjæringa, om rapporten viser et stort og akutt behov for erstatningsboliger. Folk må få et sted å flytte til så fort som mulig. Om vi venter til arealplanen blir vedtatt, tar det minst et halvt år til. Da har ikke vi gjort jobben vår, sier Grønseth.

Hun forteller at de trenger tomta på Skjæringa for å få logistikken til å gå opp når de skal flytte folk fra husene ved foten av Sukkertoppen.

– Det er raskere å bygge boliger på Skjæringa enn i Vei 221 hvor det allerede bor folk i husene, sier hun.

Trøblete i Gruvedalen

LPO Arkitekter har på vegne av Store Norske laget en delplan for Gruvedalen. Delplanen som ble sendt ut på høring i 2013. Året etter kom et nytt forslag til delplan for 120 nye boliger fordelt på flere området. I arealplanforslaget er bare ett av boligområdene i Gruvedalen tatt med.

Grønseth forklarer at boligområdene ble tatt ut av planen på grunn av utfordringer når det gjelder infrastruktur og fjernvarme, men også at LL ønsker boliger nærmere byen.

Det er utfordringer med veien til Gruvedalen, og det må lages en ny gang- og sykkelvei før det kan bygges flere hus i den øvre delen av Gruvedalen.

– Dersom vi får revet hybelbygg og flyttet litt på bebyggelsen ved Reitgjerdet i Vei 232, kan det legges til rette for en gang og sykkelvei. Men vi mener at det prosjektet ikke er modent nå, sier hun.

Arealplanleggeren legger til at det er vanskelig å framskrive innbyggertallet i Longyearbyen, men at planen på ta høyde for at det kan bli vekst.

Nytt Sjøområde

For å få flere boliger nærmere byen, er det også åpnet for flere boliger i Sjøområdet. LL ønsker å forvandle Sjøområdet fra å være et næringsområde til å bli et kombinert område for bolig, næring og forretning.

Hotellneset er nøkkelen til mye av forvandlingen. Planavdelingen i LL og politikerne ønsker å flytte Sjøområdets industri- og lagervirksomhet dit.

– Det er mye industri og lagervirksomhet i Sjøområdet, og det ønsker vi ikke skal fortsette. Vi prøver å få til en transformasjon ved å flytte dette til Hotellneset. Ny delplan for Hotellneset er høyt prioritert arbeid, sier Grønseth.

Hvor fort flyttingen kan skje, sier ikke arealplanen noe om.

– Vi har ikke valgt å si noe om rekkefølge, vi ønsker at det skal være åpent for initiativ, sier hun.

Tvinges ikke ut

I flere av høringsuttalelsene til arealplanen går det igjen at folk frykter å bli tvunget til å flytte fra tomtene de har i dag. Det gjelder blant annet LNS. I tillegg til kontorbygg, lager og bensinstasjon har de blant annet et tankanlegg i Sjøområdet. Dette må flyttes før flere av boligene i området kan realiseres. LNS presiserer at det vil være svært dyrt å flytte tankene, og stiller spørsmål om når de må flyttes og hvem som skal betale.

Grønseth beroliger med at ingen vil bli tvungne til å flytte, det vil bli en overgangsperiode.

– Så lenge du holder på med en aktivitet som er godkjent i dag, kan ikke vi si at du må bort. Men dersom du ønsker en utvidelse i strid med ny arealplan, kan du ikke få det, sier hun.

Tankanlegget kan dermed bli hvor det er, til noen har pengene til å flytte det.

– En dag blir det kanskje lønnsomt, og da ligger muligheten der, sier hun.

Derfor er LL avhengige av å gjøre det attraktivt for industrien å flytte til Hotellneset.

At den nye arealplanen åpner for nye bruksformål, også boliger, mener Grønseth er med på å øke verdien til eiendommene i Sjøområdet.

– I tillegg må det ikke være dyrt å flytte virksomheten sin til Hotellneset, sier hun

I sin høringsuttalelse skriver Sysselmannen at for å få til forvandlingen, må det være lønnsomt å bygge boliger i Sjøområdet.

«Dersom markedet er mettet, vil denne motivasjonen falle bort og en risikerer at området forblir som det er, med redusert mulighet for den transformasjonen som en ønsker», skriver de.

Vurderer forslagene

Nå skal planavdelingen til LL gå gjennom alle de 68 forslagene, avtale møter og bestemme hvilke endringer som skal gjøres i arealplanforslaget. Om det blir store endringer, må arealplanen ut på ny høring.

– Det er vanskelig å si om det blir det. Vi skal også ha en dialog med Sysselmannen. Planen kan være klar for politisk behandling en gang fra september til jul, sier Grønseth.

Arealplanen skal først behandles av Teknisk utvalg før den går videre til Administrasjonsutvalget og til sist endelig vedtas av lokalstyret.

Siste nytt i Nyheter

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!