Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Guideutdanning blir ikke krav

Thomas Grant Olsen ved Svalbard Husky og andre som guider på Svalbard må ikke ta eget guidekurs, men flere av bedriftene i byen utdanner likevel guidene sine til sertifiserte Svalbardguider. FOTO: Christian Nickolai Bjørke

Guideutdanning blir ikke krav

Justisdepartementet vil ikke kreve sertifiserte svalbardguider. De foreslår i stedet strengere krav og at forsknings­institusjoner inkluderes i turistforskriften.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.12.2014 kl 12:07

Tidligere har myndighetene luftet behovet for å kreve at tur­operatører på Svalbard sertifiserer guider. For to år siden, under arbeidet med forvaltningsplanen for Øst-Svalbard, ønsket også Sysselmannen at det skulle vurderes. Det for å ivareta turisters sikkerhet og kunnskap om verneverdier.

Nå har Justisdepartementet drøftet spørsmålet, og etter råd fra Sysselmannen kommet fram til at kvaliteten på turoperatørene og guidene på Svalbard er så bra at det ikke er nødvendig med sertifisering.

«Bransjen fremstår som seriøs og ansvarlig og tar sikkerhet for mennesker og miljø på alvor. Bransjen har selv tatt ansvar og innrettet seg slik at kvaliteten kan sies å være god. SvalbardGuideOpplæringen og AECOs selvpålagte retningslinjer er gode eksempler på dette,» skriver Justisdepartementet i en høring.

Skryter av arbeidet
Visit Svalbard og reiselivsrådet er glade for at departementet går bort fra krav om sertifisering.

– Krav til sertifisering av guider på individnivå ville satt oss i en vanskelig situasjon. Om det skulle kommet krav om sertifisering, måtte det kommet på bedriftsnivå. Reiselivet er sesongbasert og en vintersesong er på 2,5 måneder. Om noen hadde sagt ja til å jobbe i sesongen, måtte de gått tre måneder på kurs først, om det ble stilt krav til hver enkelt guide. Vi må passe på at de ikke tar livet av næringa i den gode hensikts tjeneste, sier reiselivssjef Ronny Brunvoll.

Han skryter av prosessen i forkant av forskriftsforslaget.

– Departementet har snakket med næringa på forhånd, lyttet og hentet inn kunnskap. Det er også hyggelig at Sysselmannen kan konkludere med at reiselivet fungerer bra, sier han.

Strengere krav

Departementet mener det likevel er behov for å forskriftsfeste flere krav til turoperatørene enn de som stilles i dag. I dagens turistforskrift for Svalbard står det at reiselivsbedriftene må dokumentere tilstrekkelig og relevant kunnskap om lokale forhold. Dette mener Sysselmannen er for snevert. Departementet foreslår derfor at ordlyden skal være:

«Turoperatør og forskings- og utdanningsinstitusjon er ansvarlig for at sikkerheten til deltakerne til enhver tid er ivaretatt på en forsvarlig måte».

I tillegg sier forslaget at de må ha tilstrekkelig og relevant kunnskap, kompetanse og erfaring når det gjelder: relevant regelverk, sikkerhet herunder isbjørnsikring, breer, skred og sjøis. Det samme gjelder for førstehjelp, lokale forhold både når det gjelder klima, naturmiljø og kulturminner, og andre forhold som er nødvendige for gjennomføring av turopplegget.

Kan utestenge
Selv om kvaliteten på turoperatørene på Svalbard stort sett er god, har Sysselmannen etterlyst sanksjonsmuligheter overfor selskaper som ikke forholder seg til regelverket. Justisdepartementet foreslår derfor en ny paragraf som gir Sysselmannen mulighet til å nekte turoperatører og forsknings- og utdanningsinstitusjoner turopplegg i et bestemt tidsrom.

«Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om det under hensyn til turoperatørens eller forsknings- og utdanningsinstitusjonens handlemåte og forholdene for øvrig synes rimelig å utsette adgangen til å melde tur- eller feltopplegg», sier forslaget.

Svalbard Reiselivsråd stiller allerede flere krav til sine medlemsbedrifter, og de sertifiserer egne svalbardguider. De synes det er bra at Sysselmannen nå får bedre adgang til å kvalitetssikre reiselivsbedrifter.

– Vi skal drive forsvarlig og sikkert. For oss er det utelukkende positivt at kravene blir spesifisert i forskriften. Kommer det inn nye operatører, er det i vår interesse at de har samme kvalitet som resten. Det er sårbart det vi holder på med. Myndigheter, miljøorganisasjoner og kunder følger med på oss. Om vi gjør noe tull, kan vi som næring bli straffet for det. Det er i vår egen interesse at alt fungerer, sier Brunvoll.

Også for forskere
Nytt i forslaget til ny turistforskrift er det at den også skal gjelde forsknings- og utdanningsinstitusjoner som arrangerer feltarbeid. Sysselmannen foreslo dette fordi de mener reglene om sikkerhet bør gjelde også for dem, noe Justisdepartementet er enig i.

I en høringsuttalelse skriver administrerende direktør ved Unis Ole Arve Misund at han deler den vurderingen. Unis gjennomfører egen sikkerhetsopplæring for alle ansatte og alle studenter før de får være med ut i felt. Forut for feltaktivitetene vurderer de risikoen, og de samarbeider med Sysselmannen om sikkerhet og beredskap, og for å utføre aktivitetene med minimal miljøpåvirkning, skriver han.

Frist skaper trøbbel
Justisdepartementet foreslår å endre tidspunktet for når et turopplegg må meldes til Sysselmannen. I dag er kravet en måned før det markedsføres, mens departementet foreslår at det skal meldes åtte uker før opplegget starter.

Dette punktet mener Unis kan føre til unødvendig mye byråkrati for dem. De ønsker heller en rammetillatelse basert på halvårlige rapporteringer om kommende- felt og toktsesong. Gjerne med halvårlige møter med Sysselmannen som de har hatt tidligere.

«Vår aktivitet er vesensforskjellig fra reiselivets i forhold til at vi ikke alltid har faste destinasjoner eller turopplegg som skal gjennomføres. Innmelding av all feltaktivitet og alle landstigninger 8 uker før planlagt gjennomføring vil medføre et massivt merarbeid,» skriver Misund i høringsuttalelsen.

Han advarer om unødvendig mye saksbehandling, dersom de må forholde seg til åtteukersfristen.

Nøkkelord

Se bildet større

Unis må også følge turistforskriften når forsknings- og utdanningsinstitusjoner tas med på lik linje med turoperatører. Her er et følge på vei til Kapp Linné og feltarbeid. FOTO: Line Nagell Ylvisåker (arkiv)

Se bildet større

Reiselivssjef Ronny Brunvoll. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Siste nytt i Nyheter

Jobber for løsninger

61 leiligheter og hybler er fremdeles evakuert etter skredet tirsdag. Lokalstyret jobber nå med å finne ut hvor folk skal bo, dersom fraflyttningen blir permanent.

Husrekke kan bli ekstra sikring

De 13 boenhetene som fremdeles er evakuert, kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

 
Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Skred over Gruve 7-veien

Veien skal kontrolleres for skredfare før den åpnes igjen.

– Tilliten til skredvarslinga er drept

Harde ord fra innbyggere i folkemøtet etter skredet.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!