Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ansvaret må  avklares

Skredet som gikk i Sukkertoppen 19. desember i fjor tok livet av to mennesker, men redningsarbeiderne reddet mange som var begravet i snømassene. FOTO: Geir Barstein

Ansvaret må avklares

DSB-rapporten slår fast at beredskapsansvaret på Svalbard må avklares bedre. Det må også lages systemer som gjør at informasjon ikke forsvinner når folk flytter.

Tekst:

Publisert:

Rapporten fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nå offentliggjort. Den tar for seg både redningsaksjonen etter skredet fra Sukkertoppen i desember i fjor, men også sikringsrutinene i forkant av skredet.

– Ansvaret for skredsikring i bebodde områder har ikke vært tilstrekkelig avklart. Det gjelder ikke bare for Svalbard, og er noe som må gjøres på sentralt nivå, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Hun legger til at svalbardsamfunnet er spesielt ved at det er stor utskifting av folk. Det har blitt gjennomført flere risiko- og sårbarhetsanalyser med forslag til forebyggende tiltak. Noen av disse er fulgt opp med konkrete tiltak på et tidspunkt, men har så blitt avviklet uten at det finnes god dokumentasjon på hvorfor. Det henger sammen med at folk flytter og at organisasjoner har endret seg

– Vi mener det er behov for bedre rutiner hvor man sørger for systematisert informasjonsoverføring uavhengig av personell og organisasjonsendringer, sier Daae.

Bør følge opp bedre
DSB har laget rapporten på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

– Det er viktig å understreke at vi ikke har gjennomført et tilsyn, men sett etter læringspunkter for fremtidig krise- og beredskapsarbeid. Da leter man ikke bare etter de tingene som ikke gikk bra, men også det som fungerer, sier Daae.

Rapporten sier at beredskapsaktører på Svalbard i større grad bør følge opp funn fra risiko og sårbarhetsanalyser. Der det ikke er mulig å redusere sannsynligheten for hendelser, bør det settes i verk konsekvensreduserende tiltak.

Det står også at det er avgjørende at ansvar og roller blir avklart når det gjelder skredsikring i Longyearbyen, også aktører på sentralt nivå.

Tydeligere krav
Det er Longyearbyen lokalstyre som gjennom forskrift om sivilbeskyttelsesloven på Svalbard har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet, blant annet ved å påse at kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur er ivaretatt, samt å ha god beredskap for å håndtere uønskede hendelser. Sysselmannen som fylkesmann har et overordnet ansvar for det helhetlige arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Et av læringspunktene i rapporten er at Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med DSB i større grad bør tydeliggjøre krav og forventninger til Sysselmannes oppfølging av fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks.

– Er dette en indirekte kritikk til dere selv, at dere ikke har fulgt det opp godt nok tidligere?

– Vi ser områder vi skal samarbeide tydeligere om. Vi har jobbet med det tidligere, men det er en dreining mot at Svalbard ligner mer på fastlandssamfunnet, sier Daae.

– Lengre utholdenhet
DSB-sjefen legger til at Svalbardsamfunnet er i endring, og at flere faktorer som økt turisme og klimaendringer gjør at det bør tenkes mer på beredskap, og spesielt på dimensjoneringen av den.

– Vi må ha gode diskusjoner og drøftinger om hva slags beredskap man bør ha og dimensjoneringen av beredskapen. Man må stille spørsmålet om man har kapasitet nok på et hvert tidspunkt til et hvert scenario. Å investere i beredskap er å investere i hendelser som ikke skjer. Man må først forebygge at de skjer, og om de gjør det må hendelsene håndteres på en god måte, sier Daae.

Noe av det som er spesielt med Svalbard er at det er langt til nabokommunen, og at redningsmannskapene her må regne med ikke å få forsterkninger utenfra i startfasen av en redningsaksjon.

– Man må tenke beredskap ut fra avstanden. Man må ha lengre utholdenhet på Svalbard enn på fastlandet. Det blir en del av den helhetlige beredskapsdiskusjonen, sier Daae.

– Bør lovverket endres for bedre å plassere ansvar?

– Vi leverer denne rapporten til Justis- og beredskapsdepartementet og jeg kan ikke svare spesifikt på det. Rapporten har mange læringspunkter som bør følges opp. Vi vil drøfte dette videre når vi leverer rapporten til Justis- og bereskapsdepartementet. Men det er klart at en slik rapport krever oppfølging av aktørene som har ansvar her, svarer Daae.

Hun forteller at alle de har vært i kontakt med under arbeidet med rapporten har vært åpne og selvransakende slik at de kunne gjøre en best mulig evaluering med velfunderte læringspunkter.

Nøkkelord

Se bildet større

Cecilie Daae i DSB leverte torsdag rapporten til Justis- og beredskapsdepartementet. FOTO: Yann Aker

Skredsikring i Lia - historikk

Gjennom flere tiår har det blitt foretatt skredfarekartlegginger i Longyearbyen, og det har tidvis også vært satt i gang tiltak for å sikre mot skred og varsle om skredfare. «Både kartleggingene og tiltakene knyttet til skredfare i Lia er imidlertid av flere grunner ikke systematisk fulgt opp», står det i DSB-rapporten.

Boligområdet i Lia ble bebygd på 1970-tallet, og Spisshusene i Vei 230 ble påbegynt i 1976. Da var ikke risikoen for skred kjent. I 1991 gikk det et relativt stort snøskred i Lia, og de sørligste spisshusene i Vei 230 fikk skredmasser nesten inntil husveggen, men ingen ting ble ødelagt. Året etter kom det en skredrapport som slo fast at området er skredutsatt, og at snøskred kan nå de sørlige spisshusene hvert 20. til 30. år.

I 2008 startet Store Norske og Longyearbyen lokalstyre arbeidet med å avklare ansvar og roller seg i mellom, blant annet med hensyn til skredsikring i Lia. LL mente at de som plan- og bygningsmyndighet ikke kan holdes ansvarlig fordi LL ikke var opprettet da husene ble bygget. Store Norske som er grunneier, mener de heller ikke har ansvar for sikringstiltak fordi de festet bort tomter og bygde boliger i et område som på den tiden ikke ble ansett som skredfarlig.

De konkluderte med at de skulle arbeide med dette i fellesskap, sammen med involverte parter og drøfte problemstillingen på departementsnivå for en endelig avklaring. Store Norske løftet saken til Nærings- og handelsdepartementet uten å få noen klar anbefaling. LL henvendte seg til Justisdepartementet og ba også om en avklaring av NVEs rolle som skredmyndighet på Svalbard. Det ble konkludert med at Svalbard på lik linje med kommuner på fastlandet skal vurderes ved prioritering av økonomisk bistand fra NVE. NVEs bistand til kartlegging, arealplanlegging, sikringstiltak, overvåkning, varsling og håndtering av hendelser skal prioriteres ut fra hvor innsatsen gir størst nytte.

DSB-rapporten slår likevel fast at:

«Det grunnleggende ansvaret for å beskytte egen eiendom ligger på den enkelte. Det finnes likevel ingen lovfestet plikt til sikring mot naturskade for eiere av fast eiendom, og det finnes ingen regler som gjør det forbudt for folk å bo eller oppholde seg i områder med flom- eller skredrisiko. Det finnes følgelig ingen regler som krever gjennomføring av sikringstiltak som en forutsetning for fortsatt beboelse eller opphold i områder med risiko for naturskader.»

Longyearbyen lokalstyre har en beredskapsplikt, men er ikke pålagt å iverksette tiltak av forebyggende karakter.

Siste nytt i Nyheter

Går gjennom skredet

Folk fra skredgruppa til Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps jobber fremdeles med å gå gjennom skredmassene ved Vei 228. Se bilder fra skredområdet her.

Hørte rop om hjelp, og fikk barn løftet opp i hendene

– Jeg er helt skjelven, sier Ingeborg Snekvik (33) etter dagens snøskred i Longyearbyen.

Evakuerte ikke før skredet

Sysselmann Kjerstin Askholt sier at det har blitt foretatt en vurdering av skredfaren.

 
Skred i Vei 228

Et snøskred har gått i Vei 228. Sysselmannen har ikke fått melding om at noen er tatt eller savnet.

– Unngå alt skredterreng

Tett snøfokk og dårlig sikt tirsdag morgen.

Lovendring på trappene

I dag ba Stortinget regjeringen fremme forslag om at folkehøyskoleloven skal gjelde på Svalbard. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er positiv.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!