Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Alltid nordover i Hilmar Rekstens vei

Planavdelingen foreslår at HIlmar Rekstens vei blir enveiskjørt nordover. Delplanen for sentrumsområdet legges snart ut til høring. FOTO: Christopher Engås

Alltid nordover i Hilmar Rekstens vei

Hvis planavdelingen i Longyearbyen lokalstyre får det som de vil, blir det færre muligheter for å kjøre bil i sentrum i framtiden.

Tekst:

Publisert:

«Delplan for sentrumsområdet med Forskningsparken» heter dokumentet som i disse dager behandles for første gang politisk, og som snart sendes ut på høring. Intensjonene med planen er å «legge til rette for utvikling som gjør stedet attraktivt både for innbyggere, besøkende og næringsliv, og samtidig bidra til at Forskningsparken/Unis naturlig integreres i sentrumskjernen».

Planforslaget vil, hvis det blir vedtatt i nåværende form, gi relativt store endringer i bybildet, spesielt i trafikkmønsteret.

Sirkulasjonstrafikk

Planområdet er avgrenset i øst og vest med henholdsvis Hilmar Rekstens vei og Vei 500. I nord går grensen ved Vei 400, og i Vei 221 går den sørlige grensen. Sistnevnte vei foreslås stengt for biltrafikk, og omgjøres til gangvei. Det samme gjelder veistubben mellom Kroa og Svalbar hvor det ikke skal være parkering eller bilkjøring, men kun varelevering.

Den største endringen i trafikkmønsteret i byen kommer hvis Hilmar Rekstens vei gjøres enveiskjørt i nordlig retning, med tilrettelegging for myke trafikanter på begge sider. Dette betyr at biler som skal til bebyggelsen i Lia må kjøre helt sør i byen for å komme inn på veien som gir adkomst til boligfeltet.

I møte i Teknisk utvalg tirsdag, undret flere seg over hvordan ting vil bli.

– Hvis formålet er å få til mindre trafikk i Hilmar Rekstens vei, er jeg usikker på om det vil bli tilfelle. Det vil bli et annet trafikkmønster med sirkulasjonstrafikk, men ikke nødvendigvis mindre trafikk, uttalte Odd Gunnar Brøto Braathen (Ap).

Rundkjøring

Arealplanlegger Hanne Karin Tollan var ikke enig i Brøto Braathens antagelser i møtet.

– Vi har vurdert det slik at enveisregulering av Hilmar Rekstens vei, og innsnevring til ett kjørefelt, vil gi redusert trafikkmengde på grunn av redusert fremkommelighet. Det blir lettere å velge Vei 500, uttalte hun.

Nord i den samme veien foreslår planavdelingen å bygge ei rundkjøring, slik at krysset Hilmar Rekstens vei, Vei 229 og Vei 232 møter hverandre på en sikrere og mer hensiktsmessig måte. Busser som stopper utenfor Polarholtellet, og som skal videre inn i Hilmar Rekstens vei, må dermed snu i rundkjøringen, kjøre tilbake til Vei 500 og helt nord i byen for å betjene veien.

Parkeringsregime

Å legge til rette for myke trafikanter er en del av oppgaven planavdelingen har jobbet med i planutkastet. For byens bilister betyr dette ikke bare endrede trafikkmønster, men også endrede parkeringsrutiner. Byens nest største parkeringsplass, nord for Post- og bankbygget skal ikke lenger benyttes til parkeringsareal.

– Akkurat det området skal bebygges. I planforslaget skal parkeringen foregå på plassen vest for Coop, som skal utnyttes bedre. Det blir også parkeringsplasser i Vei 221, og spredt utover på forskellige plasser i sentrum, sier hun.

Totalt inneholder planforslaget 150 sikrede parkeringsplasser. I tillegg er 70 plasser påkrevd med juridisk hjemmel.

– Og så blir det mulighet for å etablere parkeringsplasser på egen tomt. Nye boliger må etablere parkering på egen tomt, sier Tollan.

Endret skutertrafikk

Forskningsparken/Unis har fått hjelp av Juul & Frost arkitekter til å lage «Utviklingsplan 2040». Denne er nå vedtatt av lokalstyret, og skal hensyntas «så langt råd er» i videre utvikling av sentrumsområdet. Det er en omfattende plan som alle fasetter av den påventede utbyggingen av institusjonene. Viktigst i det store bildet er at det skal bygges ut i retning byen, og ikke østover slik man tidligere hadde sett for seg.

Dette fører til at Vei 231 må flyttes sørover mot byen, slik at det skal bli plass til ny bygningsmasse. Dette innebærer at akeområdet må bearbeides tilsvarende. I sentrumsplanen er bakken kuttet i nord, og forlenget i sør og vest, slik at området fortsatt skal ha lek/friområde-funksjonen det har i dag.

Skuterløypen som i dag går på vestsiden av akeområdet, planlegges flyttet til østsiden, slik at utfartsåren fra byen vil gå rett nedover i retning Adventdalen.

Fortetting i sentrum

I den foreslåtte planen skal gågata dyrkes ytterligere som Longyearbyens handlesentrum, og gjøres breiere på flere plasser. Alle nye bygg i området blir pålagt å ha dører og fasader vendt mot gågata i første etasje, med minimum 50 prosent vindusflater. I nordlig del av gågata skal det være lov til å bygge opptil fire etasjer, med en maksimumshøyde på 11 meter. Terrengvariasjoner gjør at dette ikke gjelder over alt.

Selv om planen legger opp til betydelig fortetting i sentrum, er det også lagt vekt på åpne plasser og lekeområder. I områdene foran Næringsbygget, på dagens torg og på området mellom Kroa og Svalbar er det lagt opp til å lage spesielle «plasser» med for eksempel informasjonsskilting og benker for opphold.

«Byfest»

Planforslaget legges ut til høring om ei uke. Da vil folk ha om lag seks uker på seg til å uttale seg. Om et par uker planlegger lokalstyret en «byfest» for å bidra til å gjøre framtidsplanene kjent blant byens innbyggere.

– Folk er velkomne til å stille spørsmål om sentrumsplanen når som helst. Men på arrangementet i sentrum vil politikere og planleggere være tilgjengelig for allmennheten, slik at synspunkt kan luftes, sier arealplanlegger Hanne Karin Tollan.

Nøkkelord

Se bildet større

Målet for delplanen er å legge til rette for at det skal bli bedre og tryggere å gå i et kompakt sentrum. Folkehelse, klima og miljø og trivsel er vektlagt. FOTO: Kart: Longyearbyen lokalstyre

Se bildet større

Fredag i forrige uke tok Hanne Karin Tollan og arealplanavdelingen politikere med på befaring i deler av området. Hvis forslaget til plan blir vedtatt blir det blant annet endringer i trafikkmønsteret i byen. FOTO: Christopher Engås

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!