Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Nedre Adventdalen - et område med Ramsar-kvaliteter

Planlagt utfylling på sørsiden utgjør en relativt liten del av deltaet. Likefullt gjelder deler av den planlagte utfyllingen et område som er spesielt viktig beiteområde under visse perioder av flo- og fjærekretsløpet, og under spesielle is-, vind- og værsituasjoner. FOTO: Georg Bangjord

Nedre Adventdalen - et område med Ramsar-kvaliteter

Den viktigste verdien for en framtidig sysselsetting i Longyearbyen er den rike naturen i nærområdet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.06.2015 kl 11:47

Under vårtrekket, i mai og tidlig i juni, er nedre Adventdalen det viktigste rasteområdet for kortnebbgjess og vadefugl på Svalbard. Knapt andre steder i verden er det registrert så store ansamlinger av fjæreplytt som her! På det meste kan mer enn 2.000 fjæreplytter beite samtidig i deltaet. I nedre del av Adventdalen med vekt på Fivelflyene, beiter mer enn 10.000 kortnebbgjess årlig under vårtrekket. I løpet av de senere år har også ringgåsa et betydelig tilhold her, mens hvitkinngjess dominerer området i mytetiden hvor det på det meste er mer enn 2.000 gjess.

Tilsammen er det registrert 74 forskjellige arter vannfugl i Adventdalsdeltaet, hvorav hele 25 vadefuglarter. Totalt i Adventfjorden og Adventdalen opp til Foxdalen/Helvetiadalen, er det registrert tilsammen 94 arter vannfugl. Adventdalsdeltaet og Fivelflyene er hovednavet i dette området. Ingen andre lokaliteter på Svalbard kan vise til samme artsmangfold for vannfugl. Dette er ett av de aller viktigste områdene for vadefugler og ferskvannsfugl på Svalbard.

Hvorfor er dette området så verdifullt?

På Svalbard finnes mange store fjæreområder og elvedelta som er viktige for vannfugl. Under vårtrekket for vadefuglene er elvedeltaene i all hovedsak islagt, med unntak av Adventdalsdeltaet. Både Reindalsdeltaet, Grøndalsdeltaet og Sassendeltaet er islagt i mai.

Vannfuglene som kommer på våren har hatt en lang flytur og er avhengige av å finne god føde før de kan gå til hekking. I Adventdalsdeltaet og nedre del av Adventdalen finner mengder av fugl mat før mange av dem trekker videre til andre deler av Svalbard.

  • Verdien av området henger sammen med de rike partiene av fukt/sumptundra i nedre deler av Adventdalen, hvor Fivelflya peker seg ut som det viktigste området. Dette området har høyere kvaliteter på forekomst av enkelte fuglearter enn i noen av de vernede områdene på Svalbard. Dette gjelder spesielt rødlistearten myrsnipe. Trolig hekker mer enn 80 prosent av totalpopulasjonen på Svalbard her. Myrsnipene beiter i Adventdalsdeltaet hele sommerhalvåret.
  • Øvrige rødlistearter: Femten andre rødlistearter har også tilhold i området. Årlig raster/beiter ringgås, sandløper, polarsnipe, sandlo, polarsvømmesnipe og heilo i sommerhalvåret og da spesielt under trekktidene. De tre sistnevnte artene hekker også i nærområdene rundt deltaet. Praktærfugl, polarmåke og krykkje har et betydelig tilhold i deltaet både som raste- og næringssøksområde i store deler av sommerhalvåret. Noen ismåker besøker området tilnærmet daglig i mindre antall i perioder under vår og forsommer, samt at svømmesnipe, steinvender og fjelljo opptrer nesten årlig i området og da fortrinnsvis under vårtrekket. Polarlomvi fisker i stort antall i sjøområdet utenfor deltaet. Enkeltindivid av sabinemåke blir årlig sett i Adventfjorden og er sett en rekke ganger i deltaet.
  • Fjæreplytt er en «ansvarsart» for Svalbard, siden en vesentlig andel av verdenspopulasjonen hekker her. Det er internasjonalt kjent at arktiske vadefugler er i tilbakegang. Blant annet i Skottland, et av de stedene fjæreplyttene fra Svalbard overvintrer, er det registrert en betydelig nedgang av overvintrende fjæreplytt.

Ramsar-status gis til allerede vernede og spesielt rike våtmarksområder som har internasjonal betydning for bevaring av arter og naturtyper. Svalbard har fra før ni slike verneområder. Vern av nedre del av Adventdalen og Adventdalsdeltaet har ikke blitt fremmet av myndighetene fordi dette kunne hindre gruvedriften. Gruvedriften i Longyearbyområdet ser ut til å gå mot en gradvis avvikling. Den viktigste verdien for en framtidig sysselsetting i Longyearbyen er den rike naturen i nærområdet. I denne omstillingsfasen er det viktig å ta strategiske grep for å sikre varig framtidsrettet næringsaktivitet. Naturbasert turisme er en slik næring. Vern av Adventsdaldeltaet og nedre del av Adventdalen vil bidra sterkt til å ta vare på et rikt naturområde med et unikt fugleliv, og Ramsar-status vil gi oppmerksomhet med positive ringvirkninger for reiselivet. En av de største nisjene innen naturbasert turisme er fugleturisme. Globalt er trenden at vern og turisme arbeider sammen.

Se bildet større

Fjæreplytt i Adventdalsdeltaet. FOTO: Georg Bangjord

Siste nytt i Leserinnlegg

Den blå time

Vi er inne i den fagreste tiden på året, men også den farligste. Det er viktig at vi ser hverandre og bryr oss slik at ingen isolerer seg og blir værende i mørket

Sverdrupbyen i brann

En kommentar til bildet av brenning av Sverdrupbyen (Historisk bilde, Svalbardposten 3. utgave, 20.01.2017).

Isbjørnens hegemoni

Berit Våtvik om Longyearbyens fremtid.

 
Svalbard kan bli starten på et nytt norsk energieventyr

Thorium-basert kjernekraft i kompakt småskala utførelse, er et alternativ som bør utredes for å dekke et fremtidig behov for kraft og varme på Svalbard.

Reisemålsutvikling i et grønt perspektiv

Visit Svalbard og medlemsbedriftene tar «grønn omstilling» på alvor, skriver reiselivssjef Ronny Brunvoll i dette innlegget.

Spitsbergen Travel blir til Hurtigruten Svalbard

Fra 1. januar 2017 endret Spitsbergen Travel navn til Hurtigruten Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!