Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Et bidrag til bærekraftig reiselivsutvkling

Utdanningen av naturguider vil være viktig for turistnæringen på Svalbard, skriver forfatteturistnæringen på Svalbard , skriver forfatterne av kronikken. Her er Thomas Grant Olsen ved Svalbard Husky, som tar seg av turistene.. FOTO: Christian Nicolai Bjørke

Et bidrag til bærekraftig reiselivsutvkling

Naturguideutdanningen er et virkemiddel i møtet med en turisme som stadig blir mer mangfoldig, spesialisert og ekstrem.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.03.2014 kl 21:37

Til tross for en vinter med manglende sjøis og dagens tilsynelatende lite dynamiske miljøforvaltning, vokser reiselivsnæringen på Svalbard. I Svalbardposten leser vi at reiselivssjefen har knekt mørketidskoden, overnattingstedene viser til økt belegg, turoperatørene øker omsetningen og investorer melder om nye prosjekter og en sterk tro på Svalbard som reiselivsdestinasjon. En vekst i reiselivsnæringen må anses å være en ønsket utvikling og i tråd med myndighetens svalbardpolitikk.

I siste svalbardmelding kan vi blant annet lese: Satsingen på reiselivsnæringen har bidratt til at næringen i dag er et viktig grunnlag for bosetting og virksomhet i Longyearbyen. Samtidig er det et mål at Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder, og det best bevarte høyarktiske reisemål i verden” (Stortingsmelding 22 – Svalbard 2008-2009).

Et bærekraftig reiseliv fremstår som en politisk lite kontroversiell næring i et langsiktig perspektiv. Men de siste ukers nyhetsbilde peker også på klare utfordringer ved et voksende reiseliv og økt ferdsel i svalbardnaturen. Dette være seg ulykker på grunn av manglende utstyr og kompetanse, malplasserte julenissepostkasser, fokus på naturguidenes sikkerhetskompetanse eller bekymring for sårbar urørt natur.

Den urørte naturen har en klar verdi i seg selv, men er også av betydningsfull verdi for reiselivsnæringen. Naturen på Svalbard gir oss fantastiske naturopplevelser, men kan også være utfordrende og farlig. Dette danner rammene for den videre utviklingen av et bærekraftig reiseliv på Svalbard, der utfordringene i hovedsak møtes ved å lede turistene inn i de organiserte reiselivsproduktene. I den sammenhengen vil naturguiden ha en sentral rolle i forhold til gjestenes sikkerhet, i forvaltningen av natur- og kulturverdier og ikke minst for kvaliteten på gjestenes opplevelser.

Utvikling av naturguideutdanningen

Reiselivet på Svalbard har lenge hatt fokus på kompetansen hos de lokale naturguidene. Allerede på slutten av 1990-tallet ble Guide -og Turlederopplæringen (GTO) opprettet av Svalbard Reiseliv. I 2009 tok Svalbard Reiseliv et initiativ til å revidere og videreutvikle GTO på Svalbard, med klare ambisjoner om å etablere en naturguideutdanning som kan være overførbar til naturbasert reiseliv i Norge og Arktisk.

Samtidig som at Svalbard Reiseliv fortsatt tilbyr guideopplæring i en revidert form (Svalbardguide opplæringen) ble Arktisk Naturguide (ANG) etablert som et årsstudium ved Høgskolen i Finnmark, som nå er blitt en del av UiT - Norges Arktiske Universitet. Etableringen var forankret lokalt med god støtte fra det lokale reiselivet, Svalbard Miljøvernfond, Lokalstyret, Unis og Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps.

Fra nasjonale myndigheters side ble denne etableringen trukket frem i stortingsmeldingen som et tilbud som kan bidra til å ”bedre kvaliteten på reiselivsproduktet Svalbard som helhet, både ved å bidra til sikrere og mer forsvarlig ferdsel i den sårbare Svalbard-naturen, så vel som ved å kvalitetssikre formidlingssiden ved guiderolllen” (Stortingsmelding 22 – Svalbard 2008-2009).

Innholdet i den arktiske naturguideutdanningen ble utviklet med utgangspunkt i den kompetansen som er viktig hos en naturguide.  Dette utviklingsarbeidet ble drevet av representanter fra reiselivsnæringen på Svalbard, fagmiljø innen friluftsliv, reiseliv og kultur- og naturvitenskap, samt UNIS sin logistikkavdeling med spesialkompetanse på feltsikkerhet og logistikk.

Trygge opplevelser
Kjernekompetansen for en profesjonell naturguide er gode ferdigheter og et bevisst forhold til sikker ferdsel og leir i natur. Forskning innenfor naturbaserte opplevelser viser at kundene først og fremst er ute etter guidens kunnskap og lederegenskaper i forhold til sikkerhet. Naturguiden må mestre dette så godt at han evner å ha fokuset på gjesten og gruppa. Naturguideutdanningen skal utvikle studentenes ferdigheter, kunnskap, holdninger og bevissthet rundt det å kunne lese naturen i forhold til sikker ferdsel og opphold i natur sommer som vinter. Slik sett er utdanningen et ikke-kommersielt virkemiddel i møtet med en turisme som stadig blir mer mangfoldig, spesialisert og ekstrem.

Natur – og kulturopplevelser
Natur -og kulturkompetansen til en naturguide vil i utgangspunktet være erfarings - og kjennskapsbasert, solid verdiforankret i den norske friluftslivstradisjonen. Denne verdiforankringen, naturkunnskapen og kulturforståelsen kan naturguiden ta med seg i møtet mellom gjesten og naturen. I dette møtet vil naturopplevelse og læring være et overordnet mål. For å oppnå dette må naturguiden jobbe tverrfaglig med friluftslivsfagets veglederlære og reiselivsfagets tilnærminger til opplevelsesproduksjon og kulturforståelse som basis. En slik tilnærming til naturguiderollen kan gi en ekstra verdi til den norske reiselivsnæringen, samtidig som flere venner av fri natur kan vinnes. I større grad enn å snakke om kommersialisering av friluftslivet, mener vi at en gjennom å utdanne naturguider jobber mot en profesjonalisering.

Profesjonalisering
UiT sin naturguideutdanning er et steg i utviklingen mot profesjonalisering og formalisering av naturguideyrket. Norge ligger langt bak andre land når det gjelder krav til naturguidens kompetanse. Utover NORTIND sin internasjonalt godkjente tindeveglederutdanning, er det bare UiT som driver en naturguideutdanning med en spesifikk og tydelig innretning mot naturguideyrket. Både fra myndighetene og reiselivsnæringen forventes økte krav til kvalitet, sikkerhet og verdimessig forankring hos naturguiden innen naturbasert turisme i takt med at næringen vokser. Dette for å beskytte gjesten, sikre god kvalitet på produktene og forebygge ulykker.

Gjennom seks års arbeid med naturguideutdanning har UiT bygd opp en sterk fagkompetanse, og miljøet jobber nå i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner, myndigheter og reiselivet for å løfte fokuset opp på et nasjonalt nivå. Dette arbeidet kan nok ikke føre til mer sjøis fjordene på Svalbard i årene fremover, men være et bidrag fra UiT - Norges Arktiske Universitet til en bærekraftig reiselivsutvikling både lokalt på Svalbard og i en nasjonal sammenheng.


Om forfatterne:
Sigmund Andersen er tindevegleder og universitetslektor, Idrettshøgskolen, UIT Norges arktiske universitet.
Carsten Gade Rolland er instituttleder, Idretthøgskolen, UIT Norges arktiske universitet
Arild Røkenes er førstelektor i reiseliv ved UiT Norges arktiske universitet.

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Spitsbergen Travel blir til Hurtigruten Svalbard

Fra 1. januar 2017 endret Spitsbergen Travel navn til Hurtigruten Svalbard.

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring

Ekstern artikkel.

Åpent brev til helseministeren

Hvem er det som kan si at ett år av et menneskes liv er mindre verdt enn ti år av et annet?

Historieløse guider

Leserinnlegg: «Som en dyktig journalist, bør vite minst ti ganger mer enn det han eller hun normalt vil få bruk for. Først da bør reiselivssjefen og resten av Visit Svalbard være fornøyd.»

Utvikling av reiselivet

Leserinnlegg: Almenningens tragedie er i ferd med å bre om seg innen turismen.

Et naturlig flerkulturelt samfunn (i havet)

Kronikk: Nye funn av blåskjell har endelig gitt oss mulighet til å gjøre et skikkelig studie av hvor blåskjellene på Svalbard faktisk kommer fra, og ikke minst få avkreftet/bekreftet at det dreier seg om det vanlige blåskjellet Mytilus edulis.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!