Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Det er uklokt og dårlig eierstyring

Etter at Svalbardmeldinga kom på bordet, står Kings Bay i Ny-Ålesund overfor betydelige uklarheter som kan få kjedelige konsekvenser for administrasjonen, styret i selskapet og forskningen i Ny-Ålesund, mener artikkelforfatterne. FOTO: Ole Magnus Rapp

Kan få dramatiske konsekvenser for Kings Bay:

– Det er uklokt og dårlig eierstyring

Debatt.

Tekst:

Publisert:

Vi leser med forundring i Svalbardmeldingen at dramatiske endringer er foreslått for Kings Bay AS og Ny-Ålesund. Dette vil medføre til dels store konsekvenser for selskapet, stedet Ny-Ålesund og forskningen der. Og vi er forundret over at dette kommer som lyn fra klar himmel, uten at det har vært en åpen prosess i forkant hvor bl.a. Kings Bay AS kunne vært forespurt og reelt fått kommet med innspill.

På den positive siden er at Forskningsrådet skal utarbeide en forskningsstrategi for aktiviteten i Ny-Ålesund. Den blir uten tvil bra. Det er når Norsk Polarinstitutt (NPI) skal få ansvaret for å implementere og følge opp forskningsstrategien i Ny-Ålesund og at driften i Ny-Ålesund skal sees i sammenheng med dette, at Kings Bays rolle blir uklar. Meldingen er selv svært uklar her, men hovedintensjonene synes klare.

Kings Bay AS foreslås overført fra Nærings- og Fiskeridepartementet til Klima- og Miljøverndepartementet, - og det allerede fra kommende årsskifte. Klima- og miljøvernministeren uttalte på NRK 10.5 at «NPI får ansvar for drift og koordinering av virksomheten.»

Det er en selvsagt ting at man tenker igjennom de praktiske og store konsekvensene en slik prinsippavgjørelse kan få før avgjørelsen tas. Dette synes ikke å være gjort her. Det er uklokt og dårlig eierstyring. Slikt blir ikke verdsatt i private bedrifter, og neppe heller i offentlige. Første spørsmål blir derfor: hvorfor ble det ikke laget en konsekvensutredning før forslaget ble fremmet i meldingen?

Kings Bay AS er et effektivt og veldrevet selskap, med meget god administrasjon og eksternt, kompetent styre. Slik har det vært i mange år. Selskapet drifter samfunnet Ny-Ålesund på en utmerket måte. Neppe noen kan gjøre det på en bedre og mer kostnadseffektiv måte. Nå står selskapet, administrasjonen, styret og forskningen i Ny-Ålesund overfor betydelige uklarheter som kan ha kjedelige konsekvenser for alle. Selskapet skal splittes, slik at eiendommen - kanskje også bygningsmassen - blir igjen i NFD, mens driften går en usikker tid i møte under KLD. Men Ny-Ålesund er mer enn bare en forskningsstasjon. Stedet er et helt samfunn med alle funksjoner som skal dekkes. Videre, hva med arealplanlegging, ivaretakelse av bygninger og infrastruktur, kulturarven, regulering av turisme, ferdsel? Hvem skal ha hvilket økonomisk ansvar, - for investeringer, påkostninger og priser? Det ligger an til betydelig diskusjoner, konflikter og medfølgende redusert effektivitet. Et aksjeselskap styres etter aksjeloven og kan ikke påvirkes av en utenforstående institusjon med slik innflytelse at det griper direkte inn i selskapets ansvar. Og skulle Kings Bay AS bli oppløst og driften bli en vanlig underavdeling av NP, er det stor fare for at mye av den kompetansen og det fagmiljøet som er i King Bay AS og den stolte bedriftskulturen som selskapet representerer i dag, vil eroderes og gå tapt. Neste spørsmål blir derfor: «Why change a winning team?» Vi snakker om et offentlig selskap som er eid av fellesskapet og som derfor krever ekstra god ivaretakelse av verdiene for nettopp fellesskapet.

Kings Bay AS er en uavhengig, selvstendig forvalter. Selskapet legger upartisk til rette både infrastrukturen og tjenestetilbudene for forskning. Dette settes pris på av alle de mange institusjonene og nasjonene som forsker fast der. Samarbeid mellom nasjonene fungerer godt på den enkelte institusjons premisser. Norsk Polarinstitutt har vært en ” fremste blant likemenn” med en sentral rådgiverrolle overfor Kings Bay. En ytterligere «koordinering» fra NPI kan fort bli mer dominerende enn det de øvrige forskningsinstitusjonene på stedet vil akseptere.

En hovedmålsetning med de endringer som foreslås i stortingsmeldingen, er å styrke den norske vertskapsrollen i Ny-Ålesund. Risikoen er imidlertid stor for at de uheldige konsekvensene som endringene kan føre med seg, resulterer i det motsatte; uklarheter, rot og misnøye, og et svekket omdømme både blant forskere, deres vertsnasjoner og våre egne myndigheter. Undertegnede tror derfor ikke at forskningen i Ny-Ålesund vil bli styrket ved de foreslåtte endringer.

Et helt annet spørsmål er de ulike rollene som NPI har. Det er underlig at dette ikke er tatt opp med tyngde, for dette har vært en velkjent problemstilling lenge. Instituttet er et direktorat og er Regjeringens rådgivende organ innen polarforskning. Men det driver selv forskning og her kan interessene være konflikterende med å gi uavhengige, faglige råd til myndighetene. Nå er det snakk om i tillegg å bli eiendomsforvalter, logistikkoperatør og koordinator av alle nasjonenes forskning i Ny-Ålesund. Av hensyn til NPI`s integritet og i Norges overordnede interesse bør rollefordelingen være skarpt atskilt. Siste spørsmål blir derfor: burde ikke de ulike rollene som instituttet har og som er prinsipielt problematisk, snart bli vurdert?

Vårt råd til dem som bestemmer er klart: lag en gjennomtenkt konsekvensutredning hvor det gis en reell mulighet til å veie for og imot. La alle berørte parter og ikke minst selskapet selv få uttale seg. Og ikke stå fast på en fast dato for vedtaket, - og for så å ta sjansen på å løse problemene etterpå. Det vil være uklokt.

Knut M. Ore,
styreleder KB AS 2002-2013

Oddvar Midtkandal, Adm dir KB AS 2003-2009

Nøkkelord

Siste nytt i Leserinnlegg

Den blå time

Vi er inne i den fagreste tiden på året, men også den farligste. Det er viktig at vi ser hverandre og bryr oss slik at ingen isolerer seg og blir værende i mørket

Sverdrupbyen i brann

En kommentar til bildet av brenning av Sverdrupbyen (Historisk bilde, Svalbardposten 3. utgave, 20.01.2017).

Isbjørnens hegemoni

Berit Våtvik om Longyearbyens fremtid.

 
Svalbard kan bli starten på et nytt norsk energieventyr

Thorium-basert kjernekraft i kompakt småskala utførelse, er et alternativ som bør utredes for å dekke et fremtidig behov for kraft og varme på Svalbard.

Reisemålsutvikling i et grønt perspektiv

Visit Svalbard og medlemsbedriftene tar «grønn omstilling» på alvor, skriver reiselivssjef Ronny Brunvoll i dette innlegget.

Spitsbergen Travel blir til Hurtigruten Svalbard

Fra 1. januar 2017 endret Spitsbergen Travel navn til Hurtigruten Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!